Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Het Zandrijwielen, welke van toepassing zijn bij bestellingen van artikelen

via www.hetzandrijwielen.nl, hierna Het Zandrijwielen, gevestigd te Tilburg

Versie geldig vanaf 05-04-2016


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Het Zandrijwielen. De

voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Het Zandrijwielen. Op

verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden

akkoord gaat. Het Zandrijwielen behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na

het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen

van derden niet door Het Zandrijwielen erkend.

1.4 Het Zandrijwielen garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet

aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Het Zandrijwielen bestellingen tenminste binnen

30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer

leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk

worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en

heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Het Zandrijwielen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Het Zandrijwielen geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt

het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod

tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve

geen rechten worden ontleend.


3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit

noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en

zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's (€) en inclusief BTW.

3.4 Bij bestellingen via de internetsite kan op de navolgende manier worden betaald:

Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en

eventuele kosten van extra services over op bankrekening NL48RABO0191225185 ten name van rijwielhandel ‘t Zand,

Rabobank bank in Tilburg.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5

BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen

zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn

afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Het Zandrijwielen

heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending,

daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Het

Zandrijwielen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld

door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de

originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het

recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt

Het Zandrijwielen er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige

aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden

van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde

goederen.

4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:

? goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de

leverancier geen invloed heeft.

? goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die

een duidelijk persoonlijk karakter hebben.


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Het Zandrijwielen, dan worden uw gegevens opgenomen in het

klantenbestand. Het Zandrijwielen houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet

verstrekken aan derden.

5.2 Het Zandrijwielen respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een

vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Het Zandrijwielen kan in sommige gevallen gebruikmaken van een mailinglijst. Elke mailing bevat

instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van

de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de

rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de

verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de

overeenkomst op afstand.

6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de

afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot

terugzending) aan Het Zandrijwielen deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Eventuele gebreken

of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Het

Zandrijwielen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele

verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke,

bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending

geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door Het Zandrijwielen gegrond worden bevonden, zal Het

Zandrijwielen naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een

schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Het

Zandrijwielen en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het

factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Het Zandrijwielen tot het maximale in het

desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Het Zandrijwielen gedekte bedrag. Iedere

aansprakelijkheid van Het Zandrijwielen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder

mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of

gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Het Zandrijwielen in gebreke is; B) de

afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of

bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins

onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Het Zandrijwielen en/of

gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Het Zandrijwielen zich het recht

voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of

daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Het Zandrijwielen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk

zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Het Zandrijwielen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Het Zand Rijwielen kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te

begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving

bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk

overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Het Zandrijwielen en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht

door Het Zandrijwielen op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Het Zandrijwielen behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of

opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt

onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 De overeenkomst geldt alleen bij de eerste eigenaar en vervalt na door verkoop


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren,

afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Het Zandrijwielen gelden slechts bij benadering, zijn

indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Het Zandrijwielen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden

nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in

redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers,

storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen

in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,

vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Het Zandrijwielen alsmede

van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als

overmacht.

10.3 Het Zandrijwielen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te

schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen

dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is

Het Zandrijwielen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Het Zandrijwielen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft

voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.

het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het

een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige

waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Het Zandrijwielen is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan

door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of

raadpleeg onze website.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Het Zandrijwielen aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Het

Zandrijwielen zolang de afnemer de vorderingen van Het Zandrijwielen uit hoofde van de overeenkomst of

eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te

verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de

afnemer de vorderingen van Het Zandrijwielen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige

verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en

kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten

daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Het Zandrijwielen zo snel als redelijkerwijs

verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.


13 Diversen

13.1. hetzandrijwielen.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18014930

13.2 BTW-identificatienummer (omzetbelastingsnummer) van Het Zandrijwielen is: NL 0081.11.698B01

13.3 Correspondentie zenden aan Het Zandrijwielen Everjachtstraat 53 5042wg te Tilburg of middels Email

aan info@hetzandrijwielen.nl

13.4 Betalingen van bestelde artikelen moeten worden voldaan op banknummer: NL.48.RABO.01912.25.185 t.n.v

rijwielhandel het zand te Tilburg.


14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Het Zandrijwielen en koper, welke niet in

onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Breda

kennis, tenzij Het Zandrijwielen er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de

woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de

competentie van de kantonrechter.